KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-2.jpeg : 2022년 1월 2일 중등부예배입니다KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-5.jpeg : 2022년 1월 2일 중등부예배입니다KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-6.jpeg : 2022년 1월 2일 중등부예배입니다

KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-7.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-8.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-9.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-10.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-11.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-12.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-13.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-14.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-15.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-16.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-17.jpeg
KakaoTalk_Photo_2022-01-09-21-03-56-6.jpeg

1월 2일에 <수료예배>를 드렸습니다.
비대면상황이 계속 되어서 얼굴도 못보고 올려보내나 싶어 아쉬웠지만 다행히 친구들을 만날 수 있었네요.